Bijeenkomsten

De Werkplaats Omgevingswet verzorgt de volgende bijeenkomsten:

– Nu al werken met geo-informatie
– Geo-informatie en bestemmingsplan met verruimde reikwijdte en omgevingsplan (Incompany training)
– Werken met geo-informatie voor bedrijven in het kader van de Omgevingswet

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter.

Nu al werken met Geo-informatie

Tijdens deze bijeenkomst van een dagdeel wordt ingegaan op welke wijze geo-informatie:

  • op een effectieve en efficiënte wijze kan worden verzameld en kan worden geordend;
  • gebruikt kan worden bij het opstellen van een omgevingsvisie, een omgevingsplan en een bestemmingsplan;
  • werkprocessen kan versnellen.

Aan de hand van concrete voorbeelden geven wij aan op welke wijze het gebruik van geo-informatie een succesfactor is voor het huidige werk en voor de implementatie van de Omgevingswet. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat niet centraal, maar de huidige mogelijkheden. Wel wordt een relatie gelegd met het DSO om goed daarop voorbereid te zijn.

Programma

Ontvangst en inleiding
Omgevingswet en geo-informatie
Geo-informatie op orde
Geo-informatie en gevolgen voor de organisatie
Pauze
Geo-informatie en bestemmingsplan, omgevingsplan en omgevingsvisie
Workshopronde
Afsluiting

Data

28 mei in Den Bosch
31 mei in Purmerend

Kosten

145 euro per persoon

Incompany

Deze bijeenkomst kan ook incompany worden verzorgd. Voordeel van een incompany is dat specifiek wordt ingegaan op de situatie binnen uw gemeente of groep van samenwerkende gemeenten. Tijdens de incompany bijeenkomst staan opgaven of ervaringen van u centraal.  Gezamenlijk met u wordt tijdens de bijeenkomst gewerkt aan mogelijke oplossingen, handreikingen of werkwijzen, waarmee u direct aan de slag kunt. De incompany bijeenkomst kan ook twee dagdelen beslaan.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor een incompany-training en de daaraan verbonden kosten kunt u contact opnemen met Jur van der Velde (06-23366866).

Aanmelden

Geo-informatie en bestemmingsplannen verruimde reikwijdte en omgevingsplannen

Tijdens deze incompany-training bijeenkomst wordt ingegaan op welke wijze geo-informatie een rol kan spelen bij het opstellen van een bestemmingsplan met verruimde reikwijdte of een omgevingsplan. Insteek voor de training is het plan waarmee u aan de slag bent of gaat. Hierdoor sluiten wij rechtstreeks aan op uw praktijk. Gezamenlijk gaan wij met u op zoek naar de mogelijkheden en gevolgen van geo-informatie.

Programma

ontvangst
bestemmingsplannen met verruimde reikwijdte en omgevingsplannen
werken met geo-informatie en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
relatie bestemmingsplan met verruimde reikwijdte en geo-informatie
pauze
voor het bestemmingsplan met verruimde reikwijdte vereiste geo-informatie
aandachtspunten bij gebruik van deze geo-informatie
handvatten, tips etc. voor het opstellen van het bestemmingsplan met verruimde reikwijdte
afsluiting

Data

Op aanvraag

Locatie

Nader te bepalen

Kosten

in overleg. Afhankelijk van de groepsgrootte, de omvang en de aard van het bestemmingsplan met verruimde reikwijdte of het omgevingsplan en de duur van de training (één of twee dagdelen).

Aanmelden

Werken met geo-informatie voor bedrijven in het kader van de Omgevingswet

Deze training is specifiek gericht op bedrijven die te maken hebben met de Omgevingswet (bijvoorbeeld bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten, onderzoeksbureaus en bouwadviseurs). Tijdens deze bijeenkomst leggen wij in het kort de Omgevingswet uit en geven wij aan wat er op het terrein van de geo-informatie en het digitaal werken gaat veranderen. Niet alleen wat de overheden gaan doen, maar ook wat er van u wordt verwacht en wat u kunt doen om processen en procedures te versnellen en te vereenvoudigen.

Programma

ontvangst
Omgevingswet; doelen, instrumenten, procedures en omgevingsvergunningen
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
rol- en taakverdeling overheid – bedrijven onder Omgevingswet
werken met geo-informatie onder Omgevingswet
wat kunt u doen
afsluiting

Data en locatie

12 juni 2018 van 13:30 – 17:00 uur in Assen of in Leek.

Kosten

145 euro per deelnemer

Incompany

Deze bijeenkomst kan ook incompany worden verzorgd. Voordeel van een incompany is dat specifiek wordt ingegaan op de situatie binnen uw bedrijf. Tijdens de incompany staan opgaven of ervaringen van u centraal.  Gezamenlijk met u wordt tijdens de incompany gewerkt aan mogelijke oplossingen, handreikingen of werkwijzen, waarmee u direct aan de slag kunt. De incompany kan ook twee dagdelen beslaan.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor een incompany-training en de daaraan verbonden kosten kunt u contact opnemen met Jur van der Velde (06-23366866).

Aanmelden

Verslag bijeenkomst 15-03-2018

Nu al werken met geo- informatie

Donderdag 18 maart 2018

Locatie: Clubhuis Golfclub Sint Nicolaasga

Op donderdagochtend 15 maart 2018 heeft de Werkplaats Omgevingswet een bijeenkomst gehouden over het werken met geo-informatie. Centrale vraag tijdens de bijeenkomst was, wat gemeenten nu al kunnen doen om digitaal te werken en om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Hierbij stond niet het Digitaal Stelsel Omgevingswet centraal, maar de huidige praktijk en mogelijkheden.

Het programma bestond uit drie korte inleidingen met daarna ruimte voor het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van vragen.

De eerste inleiding werd verzorgd door Hans Hainje en Alexander Melinga van MUG Ingenieursbureau. Beiden vertelden ze over de wijze waarop geo-informatie verzameld kan worden en toonden enkele voorbeelden hiervan.

Joske Poelstra van het bedrijf Rho ging daarna in op de rol die geo-informatie speelt bij de instrumenten van de Omgevingswet. Na een korte inleiding over de instrumenten, gaf zij aan op welke manier geo-informatie kan worden ingezet en wat dit voor de instrumenten betekent.

Uit de inleidingen kwam duidelijk naar voren dat geo-informatie een belangrijke sleutel voor succes is van de Omgevingswet is. Bij alle instrumenten en besluiten van de Omgevingswet is het belangrijk om over juiste en actuele informatie te beschikken. Ook werd duidelijk dat vanuit de geo-hoek het nodige moet gebeuren om dit te bereiken. De geo-medewerkers zijn over het algemeen te weinig betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. Andere afdelingen nemen vaak het voortouw en betrekken de geo-afdelingen daarbij niet of weinig.

Aart de Boon van Boonus-coaching gaf in zijn inleiding aan hoe geo-medewerkers dit kunnen veranderen. Hij schetste de gevolgen van het werken met geo-informatie onder de Omgevingswet en gaf aan over welke vaardigheden de medewerkers moeten beschikken en op welke wijze zij deze kunnen inzetten.

Medewerkers van de afdeling geo-informatie kunnen meer op de voorgrond treden dan dat zij nu doen. En in overleg met het management en de projectleiding van de implementatie van de Omgevingswet komen tot afspraken over hun inzet. Niet om eventuele knelpunten bij hen neer te leggen en zelf achterover te leunen, maar om gezamenlijk het belang van geo-informatie te benoemen en om in samenwerking met anderen te komen tot een betere integratie van geo-informatie in de implementatie.

Tijdens het interactieve deel na de pauze werd daarop nader ingegaan. Aan de hand van snelkookpan-vragen werden de deelnemers door Aart de Boon en Jur van der Velde van het bedrijf Interra gevraagd naar mogelijke knelpunten binnen hun organisatie. Deze knelpunten moesten ze  met elkaar bespreken en plenair benoemen. Ditzelfde geldt voor de oplossingen.  Vervolgens zijn knelpunten en oplossingen met elkaar besproken en zijn enkele acties benoemd die direct uitgevoerd kunnen worden.
Voorbeelden hiervan zijn het met elkaar in gesprek gaan, het beter ontsluiten van data, het faciliteren van collega’s, het tonen van goede voorbeelden, het aan de gang gaan met projecten, het benoemen van voorbeelden en het maken van inspirerende infographics. Veel deelnemers waren niet op de hoogte van het aanwezige Plan van Aanpak voor de Omgevingswet binnen hun gemeenten.  Voor de geo-medewerkers is het juist van belang om aansluiting te vinden bij het Plan van Aanpak, dus te worden meegenomen in de implementatie van de Omgevingswet.

Conclusie van de ochtend was dat geo-informatie een belangrijke rol speelt bij de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen nu al veel doen en niet hoeven te wachten op het DSO. Ook was er geconcludeerd dat de rol van geo-medewerkers moet worden vergroot in de implementatie van de Omgevingswet. Los van de Omgevingswet kan er overigens al het één en ander gebeuren. Ook nu hebben we bijvoorbeeld bij het opstellen en het uitvoeren van een bestemmingsplan de nodige informatie nodig. Het verzamelen en gebruiken van geo-informatie is nu en straks van belang.